TIN TỨC KHUYẾN NÔNG

           Với mục tiêu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại thị xã La Gi, giúp người dân  từng bước tiếp cận với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế và phương thức nuôi công nghiệp, trong năm 2015, Trạm Khuyến ngư La Gi đã xây dựng và thực hiện mô hình "Nuôi lươn không bùn trong bể xi măng" tại xã Tân Phước.